Buivida Velta ar gotiņu ap 1974. g

Buivida Velta ar gotiņu ap 1974. g